Hoe is de zorg voor onze leerlingen geregeld?

Hoe is de zorg voor onze leerlingen geregeld?

De zorg binnen onze school
We zijn een school voor basisonderwijs volgens de principes en uitgangspunten van dalton. We werken daarbij in klassen voor regulier basisonderwijs en ook in kleinere klassen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding. De leerlingenzorg is binnen onze school volop in beweging. De twee stromen, regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs zullen de komende jaren steeds meer naar elkaar toe groeien, en door ontwikkelende inzichten  aangepast worden. De zorg binnen beide stromen komt voor een groot gedeelte overeen, waar verschillen zijn tussen de stromen worden deze apart benoemd.  Voor een gedetailleerde uitwerking van ons zorgsysteem verwijzen wij u naar het zorgplan, dat te vinden is op de website en/of op te vragen is bij de directie. 

Visie op zorg
De school wil zorg bieden aan een brede doelgroep leerlingen. Op dit moment bestaat de leerlingenzorg nog uit twee stromen, een stroom voor leerlingen uit het reguliere onderwijs en een stroom voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs. De komende jaren zal de zorg voor onze leerlingen steeds verder vorm krijgen.  Het uitgangspunt zal zijn: samen waar het kan, en apart waar nodig. We willen werken aan een onderwijssysteem waarbij zoveel mogelijk leerlingen kunnen aansluiten in het reguliere onderwijs,  maar waar indien nodig een vorm van speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, dan binnen de reguliere groepen geboden kan worden. Deze groepen zijn vanaf 1 augustus de kleine groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding.
 
Zorg binnen de kleine groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding
Binnen de groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding willen wij speciale zorg bieden, die op de reguliere basisschool niet of onvoldoende geboden kan worden. Binnen deze stroom zitten leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Wij werken er hard aan om deze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen. In de school creëren wij een omgeving van rust en structuur, waarin de kinderen gestimuleerd worden zich optimaal te ontwikkelen. Wij streven ernaar dat het kind zich veilig en prettig voelt en plezier (her-)vindt in het leren. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
 
Wij streven ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen en hun ondersteuningsbehoeften proberen wij zoveel mogelijk te clusteren. In incidentele gevallen wordt er gewerkt met een individueel hulpplan.
Ook binnen deze stroom werken we met een groepsindeling van groep 3 tot en met groep 8.
 
Wij werken met arrangementen per vakgebied. Voor ieder vakgebied zijn er drie leerroutes uitgewerkt, gekoppeld aan uitstroombestemmingen naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die onvoldoende kunnen profiteren van de drie vaste leerroutes, is er een zeer intensief arrangement opgesteld. De uitstroombestemming hiervan is gekoppeld aan het VSO. Het leerstofaanbod van de leerroutes is gebaseerd op de leerlijnen van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling.
 
Opbrengstgericht werken
Wij streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. Dit streven naar kwaliteit (het beste onderwijs) is een voortdurend proces.  Het streven naar kwaliteit betekent ook dat we voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de opbrengsten van ons onderwijs te verhogen.  De resultaten worden gemeten op leerling-, op groeps- en op schoolniveau. Wij hebben voor onze school schoolstandaarden opgesteld, waarbij recht gedaan wordt aan onze leerlingen met hun verschillende mogelijkheden. Door aansturing op beleidsniveau (vanuit leerlingenzorg, vanuit het schoolbeleid en middels werkgroepen van leerkrachten) zullen we proberen onze standaarden te behalen en de opbrengsten van ons onderwijs te verhogen.  Er wordt dan ingezet op het aanpassen van:
 
1.         Leerstofaanbod in leergebieden, kerndoelen, leerlijnen en tussendoelen.
2.         Klassenmanagement
3.         Leertijd
4.         Didactisch handelen
5.         Pedagogisch handelen
6.         Schoolklimaat

De interne begeleiding
Voor de vormgeving aan de interne begeleiding en de zorgstructuur van de school, hebben wij de beschikking over een intern begeleider (IB).
Het uitgangspunt is dat de leerkracht hoofdverantwoordelijk is voor de zorg van zijn/haar leerlingen. De IB werkt onder verantwoordelijkheid van de directie van de school: Hij /zij:

  • ondersteunt het schoolmanagement bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het terrein van de leerlingenzorg
  • coördineert de implementatie van het zorgbeleid
  • ondersteunt de leerkracht bij de uitvoering van de leerlingenzorg in de klas
  • stuurt de remedial teacher en onderwijsassistent aan bij de hulp in de leerlingenzorg
  • onderhoudt externe contacten (zie zorgplan)

  Remedial Teaching
Het is voor een leerkracht niet altijd mogelijk, leerlingen extra hulp te bieden in de klas. In dat geval wordt Remedial teaching (RT) ingezet. Dit betekent letterlijk vertaald: ‘herstellend lesgeven’. Bij sommige leerlingen gaat het leren minder makkelijk dan verwacht. Dit ligt vaak niet aan de inzet van de leerling, maar is er sprake van een leer- en of ontwikkelingsprobleem. RT mag niet verward worden met bijles. Remedial teaching is gericht op de specifieke (leer)problemen van de leerling. De RT hulp is normaliter een kortlopend traject van meestal 6 weken. De vorderingen worden geëvalueerd met de remedial teacher, de intern begeleider en de groepsleerkracht. De hulp wordt vastgelegd in een groeidocument. Indien nodig, kan het traject verlengd worden. De ouders worden hier altijd over geïnformeerd.

Leerlingen volgen in hun ontwikkeling
Met behulp van het CITO Leerling Volg Systeem (LOVS), houden we de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief gebied nauwlettend in de gaten. Daarnaast volgen wij onze leerlingen in hun sociale- en emotionele ontwikkeling. Dit doen wij met behulp van KANVAS, het LOVS dat bij de kanjertraining hoort. In een schooljaar vinden meerdere groeps- en leerling- besprekingen plaats, waarin iedere leerling besproken wordt op basis van ontwikkelingen op met name reken- en taalgebied en op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepsbesprekingen
De groepsbesprekingen vinden 3 keer per jaar plaats tussen leerkracht en intern begeleider.
Tijdens de groepsbesprekingen wordt gekeken naar de resultaten van de CITO en methode gebonden toetsen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden vermeld, maar worden pas verder besproken in de leerlingbespreking.
LeerlingbesprekingenDe leerlingbesprekingen worden meerdere malen per jaar gehouden. Deze besprekingen vinden plaats tussen intern begeleider en leerkracht. De leerlingbespreking loopt volgens een vaste procedure. In de groepsbespreking worden de zorgleerlingen vermeld en tijdens de leerlingbespreking wordt er uitvoerig op de individuele zorgleerlingen ingegaan.
 
Een leerling kan worden besproken in de leerlingbespreking als:

  • Een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsplan
  • De onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven 
  • Er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis 

Naar aanleiding van het gesprek, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. De uitvoering van het handelingsplan, kan op verschillende niveaus plaatsvinden:

  • In eerste instantie in de groep door de leerkracht zelf. (RT in de groep)
  • Door een medewerker van een externe organisatie (therapeut, logopedist, orthopedagoog, ambulant begeleider, PPO Rotterdam) De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en verder geïnformeerd in een gesprek.     

  Voor het volledige zorgplan  kunt u voor de laatste versie terecht bij de intern begeleider of directie